هوشمندسازی

کشاورزی هوشمند

تماس بگیرید

شرایط خشکسالی و کم‌آبی در کشور، بر ضرورت بهره‌گیری بهینه از منابع آبی در آبیاری گیاهان، بیش از پیش تأکید می‌کند. راهکارهای کشاورزی هوشمند آریاهمراه‌ با هدف مدیریت بهینهٔ منابع آبی و افزایش بهره‌وری در مزارع و گلخانه‌ها طراحی شده است:

مزایا
ارائهٔ برنامه‌های آبیاری متناسب با شرایط خاک، آب، هوا و...
اندازه‌گیری پارامترهای مهم در خاک، مانند میزان رطوبت، pH، رسانایی، میزان مواد معدنی، دما و...
تشخیص میزان و نوع حشرات و آفات از طریق تحلیل داده‌های سنسورهای صوتی و تصویری
تشخیص و تحلیل میزان رشد (گیاه و میوه) و ارائهٔ پیشنهاد برای بهینه‌سازی منحنی رشد
اطلاع‌رسانیِ بهنگام به کشاورزان در صورت بروز هشدارهای ازپیش‌ تعریف‌شده
ثبت داده‌ها و تحلیل و مقایسه با دوره‌های قبلی (سال‌های گذشته)
سرفصل‌های هوشمندسازی
آبیاری هوشمند پایش کیفیت خاک پایش آفات گلخانه هوشمند