هوشمندسازی

دامپروری هوشمند

تماس بگیرید

آریا‌همراه‌، به‌عنوان یکی از شرکت‌هـای پیشتاز در زمینهٔ ارتبـاطات و فنـاوری اطلاعات، مجموعه‌ای از راهکارها در حوزهٔ مدیریت هوشمند دامپروری با بهره‌گیری از فناوری‌های مبتنی بر اینترنت اشیاء (IoT) ارائه می‌دهد:

مزایا
سنجش تفکیکی شیردهی دام‌ها
پایش دام با تـگ هوشمند
نظارت بـر شرایط حمل گـوشت
سنجش تفکیلی شیردهی دام‌ها
اندازه‌گیری میزان شیردهی دام‌ها به‌صورت تفکیکی ثبت و نمایش سوابق شیردهی دام‌ها امکان رسم نمودارهای میزان شیردهی یک دام در بازهٔ زمانی دلخواه و مقایسهٔ آن با مدت مشابه گذشته اعلام هشدار در صورت کاهش میزان شیردهی بیش از مقدار مجاز
پایش دام با تگ هوشمند
موقعیت‌یابی دام‌ها در مراتع وسیع سرشماری دام‌ها در مرتع یا هنگام جابه‌جایی دام‌ها سهولت در جابه‌جایی تجهیزات مخابراتی درصورت انتقال به مرتع جدید ثبت اطلاعات پروندهٔ سلامت مانند زمان تولد، والد، نژاد، سابقهٔ واکسیناسیون، بیماری‌ها و...
نظارت بر شرایط حمل گوشت
اندازه‌گیری دقیق دما و فشار هوای داخل واگن ثبت رخداد در صورت افزایش دما یا فشار داخل واگن بیش از حد مجازِ تعریف‌شده ثبت رخداد در صورت اصابت ضربه یا تکانهٔ شدید واگن ثبت رخداد در صورت بازشدن درب واگن ثبت و نمایش محل وقوع رخداد روی نقشه