طراحی و توسعه مرکز داده

خدمات نگهداری مرکز داده

تماس بگیرید

آریاهمراه، با تخصص و تجربهٔ حرفه‌ای خود و نیز همکاری گسترده با پیمانکاران و تأمین‌کنندگانِ زیرساخت مرکز داده، در کلیهٔ حوزه‌های مرتبط با نگهداری مرکز داده، خدمات یکپارچه ارائه می‌دهد.  

مزایا
تمـام خدمـات برقـی شـامل توزیع برق، مولدهـای برق، اتصال زمیـن و یک‌سوکننده‌ها، مقاوم سازی در مقابل حملات و امواج الکترومغناطیس
تمام فعالیت‌های مرتبط با کنترل شرایط محیطی، مسیرهای فیزیکی ارتباطی، کنترل دسترسی، نظارت تصویری و کنترل روشنایی
تمام فعالیت‌های مربوط به کنترل‌های پیش‌گیرانه، اعلام و اطفای حریق برای کاهش ریسک حریق و همچنین کنترل آن
اسکن حرارتی و پایش عملکرد تمام سیستم‌های تهویه و خنک‌کننده و کنترل و بهبود عملکرد آن‌ها